Kernkwaliteit: competenties tonen in samenhang

Aan het eind van je opleiding laat je zien dat je een complete journalist bent die alle aspecten van het vak beheerst en met elkaar in verband kan brengen. Niet langer staan afzonderlijke journalistieke competenties centraal, maar jouw functioneren als competente journalist. De complexiteit van een gekozen onderwerp kan bijvoorbeeld consequenties hebben gehad voor de hoeveelheid en de aard van de informatie die je moest verzamelen, wat op zijn beurt weer gevolgen had voor de planning en de organisatie van je werk. Die complexiteit kan daarnaast een specifieke genrekeuze met zich mee hebben gebracht of kan er toe hebben geleid dat je een heel bewuste keuze moest maken ten aanzien van invalshoeken. Je bent in staat je journalistieke werk toe te lichten en te verantwoorden op een manier waarbij deze verschillende aspecten op elkaar worden betrokken.

Uitleg:
Dit is een kernkwaliteit die als een rode draad door alle artikelen heen loopt. Bijna geen enkel (goed) artikel komt tot stand zonder een onderlinge samenwerking tussen de 11 basiscompetenties. Tenslotte moet je niet blijven verzanden in eindeloze details, je opbouw moet begrijpelijk zijn en je taal moet verzorgd zijn. Je moet vooronderzoek doen naar het medium, de doelgroep en je onderwerp, een geschikt genre vinden…

Er is in mijn portfolio niet één specifiek stuk dat ik specifiek heb geschreven om deze kernkwaliteit aan te tonen. Zoals gezegd, het zit door alle stukken heen in opbouw, onderzoek en verwerking, maar (zoals in de losse verantwoordingen van de artikelen te lezen valt) ook contact met het werkveld en samenwerking met collega’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *